Maisto Skyrius

Tendencijų analizė

Pagal dabar galiojančius reikalavimus, išdėstytus 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (su pakeitimais), maisto produktų gamintojai privalo analizuoti tyrimų rezultatų tendencijas ir, esant nepatenkinamiems rezultatams, privalo imtis reikiamų priemonių padėčiai ištaisyti ir užkirsti kelią mikrobiologinių grėsmių atsiradimui. Gamintojai, siekdami periodiškai peržiūrėti mikrobiologinius kriterijus, nurodytus pirmiau minėtame reglamente, ir, esant reikalui, juos pataisyti arba papildyti, turėtų remtis tendencijų analizėmis ir rizikos vertinimais.

 

Mūsų specialistai padės atlikti duomenų, susijusių su gamybos procesais ir aplinkos kontrole, statistinę analizę ir parodys stebimų kintamųjų pokytį per tam tikrą laiką. Šiuo tikslu analizuojami kontrolinių diagramų duomenys, kurie paremti sistematiniais žaliavų, produktų ir aplinkos mėginių tyrimais. Kontrolines korteles rengiame atsižvelgdami ne tik į mūsų laboratorijose atliktų mėginių analizių, bet ir į kliento laboratorijoje atliktų tyrimų rezultatus.